Latest news

Sertifikācija

Uzņēmums LDZ Infrastruktūra apņemas uzturēt darba kārtībā un pastāvīgi uzlabot kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001, vides pārvaldības sistēmu ISO 14001 balstoties uz veikto analīzi pamatdarbības jomā:  dzelzceļa būve un remonts,  pārmiju pārvedumu nomaiņa, dzelzceļa mašīnu, instrumentu un nestandarta iekārtu remonts, sliežu metināšana, pārejas sliežu un izolējošo salaidņu izgatavošana, garsliežu pārvadāšana, kā arī uz energoefektivitātes paaugstināšanu organizācijā minēto pakalpojumu nodrošināšanai.

Uzņēmuma stratēģija ir virzīta uz konkurētspējas palielināšanu ārvalstu tirgū, piemēram, Baltijas valstīs. To būs iespējams īstenot pateicoties uzlabotai vadīšanas efektivitātei, nodrošinot augstu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, samazinot ražošanas izmaksas un veicot vecās tehnikas nomaiņu pret jaunām.

Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir peļņas gūšana, pamatojoties uz kvalitatīvu un drošu pakalpojumu sniegšanu, kas balstās uz:

 • Profesionālu lēmumu pieņemšanu realizējot visus projektus;
 • Savlaicīgu un elastīgu reaģēšanu uz pasūtītāja izvirzītajām prasībām/vēlmēm, kas saistītas ar pamatdarbības sfēru, atbilstoši normatīvi-tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām;
 • Iesaistīt visus darbiniekus visos pamat procesos, pamatojoties uz motivāciju un labu komunikāciju starp vadību un darbiniekiem;
 • ilgtermiņa sadarbības attiecību veidošanu ar pasūtītājiem;
 • likumdošanas un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Uzņēmuma mērķi apkārtējās vides un darba drošības jomās:

 • Identificēt un kontrolēt vides aspektus atbilstoši to ietekmei uz vidi, pastāvīgi samazinot to ietekmi uz apkārtējo vidi;
 • Nodrošināt dabas un energoresursu patēriņa monitoringu, lai optimizētu enerģijas izmantošanu un padarītu efektīvāku resursu izmantošanu;
 • Rīcības plāna sastādīšana, lai novērstu avārijas situācijas un nelaimes gadījumus;
 • Personāla apmācība par rīcību avārijas situācijās un sistemātiska zināšanu, kas saistās ar darba vidi, pārbaude;
 • Veikt pasākumus, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem;
 • Veikt pasākums, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar darba drošību un nodrošinātu drošu darba vidi;
 • Pasākumu veikšana, lai nerastos avārijas situācijas;
 • Nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem, lai sasniegtu definētos mērķus.

Ar kvalitātes, ekoloģijas un darba drošības politiku ir iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki un tā ir pieejama visām ieinteresētām pusēm.

Kvalitates_politika.docx docx 35kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29